Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του τρείς (3) εκπαιδευόμενους μερικής απασχόλησης για συνεργασία με την Δρα Αγγελική Δημητριάδη, υπεύθυνη του προγράμματος μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την υποστήριξη της έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με Ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου αλλά και στη συγγραφή κειμένων σε συνεργασία με τη κύρια ερευνήτρια.

Οι θέσεις είναι μη-αμειβόμενες και διαθέσιμες από 1η Σεπτεμβρίου 2020 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Υποψήφιοι διδάκτορες, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι  μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές ή μετανάστευση.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική) με προτεραιότητα στην Αγγλική.
  • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 20 Αυγούστου 2020

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, και ένα δείγμα γραφής στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERNMIGR_2020.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.