Υποτροφίες
Υποτροφίες του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship για το 2016
Προθεσμία: 21 Σεπτεμβρίου 2015
Πρακτική
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενες/ους
Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2015
Έμμισθες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προθεσμία: 2 Φεβρουαρίου 2015