Πρακτική
Εθελοντική πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2016
Έμμισθες
Προκήρυξη για τη Θέση Υπεύθυνης/ου Ανάπτυξης
Προθεσμία: 15 Απριλίου 2016
Έμμισθες
Ειδικοί Επιστήμονες για το ερευνητικό πρόγραμμα LOMIGRAS
Προθεσμία: 19 Φεβρουαρίου 2016
Έμμισθες
Θέση ερευνητή για το Πρόγραμμα Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
Προθεσμία: 12 Φεβρουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11c.15»
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11b.15»
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11d.15»
Προθεσμία: 8 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11f.15»
Προθεσμία: 1 Ιανουαρίου 2016