Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή ζωτικής σημασίας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ελλάδα. Ο στόχος της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, γνωστής και ως «Διαδικασία της Βαρκελώνης», είναι η δημιουργία, μιας ευημερούσας ζώνης ασφάλειας και ειρήνης. Η επόμενη Ελληνική Προεδρία (Ιανουάριος – Ιούνιος 2003) πρέπει να είναι ιδιαίτερα δραστήρια όσο αφορά στα Ευρω-Μεσογειακά θέματα, διότι ο δρόμος μέχρι την πραγματοποίηση των στόχων είναι μακρύς. Αυτή η εργασία παρουσιάζει έναν αριθμό γενικών και ειδικών προτάσεων πολιτικής για την επικείμενη Ελληνική Προεδρία. Η εργασία επίσης υποστηρίζει ότι η Ελληνική Προεδρία πρέπει να οικοδομήσει συμμαχίες όχι μόνο με άλλα κράτη – μέλη και θεσμούς της ΕΕ, αλλά και μέσα στην ίδια την Ελλάδα.

Τίτλος The Barcelona Process after Valencia and Seville: What Priorities for the 2003 Greek Presidency?
Συγγραφέας Στέλιος Σταυρίδης
Έκδοση PP002, 2003