Σε επιμέλεια της Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου, εκδόθηκε το Special Section Policy coordination in the EU: Taking stock of the open method of coordination στο επιστημονικό περιοδικόEuropean Papers: A Journal on Law and Integration. Στόχος της μελέτης υπήρξε η διερεύνηση της εφαρμογής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) σε διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ,  με έμφαση στην πολλαπλότητα των μορφών της ΑΜΣ και των διαδικασιών που αυτή συνεπάγεται, τη θέση της ΑΜΣ στην έννομη τάξη της ΕΕ και τη σχέση της με άλλες διαδικασίες και μηχανισμούς συντονισμού πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Το άρθρο της Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου αφορά ειδικότερα την ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού. Το Special Section είναι διαθέσιμο εδώ.