• Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει την καινοτομία και την ψηφιοποίηση για να σταθεροποιήσει την εθνική οικονομία την επαύριο της οικονομικής κρίσης και για να ανακάμψει από την πανδημία.
  • Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις ρυθμιστικές εξελίξεις της ΕΕ για τις ψηφιακές υποθέσεις και προσαρμόζει ανάλογα τη νομοθεσία της.
  • Ο προτεινόμενος Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για ενίσχυση της ψηφιακής  της αυτονομίας, στόχος με τον οποίο η Ελλάδα συμφωνεί.
  • Οι ανησυχίες πολιτικών, εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων του επιχειρηματικού τομέα και νεοφυών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το DMA είναι σημαντικές και πολύπλευρες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα), ειδικά όσον αφορά το ζήτημα του αρνητικού αντικτύπου που θα μπορούσε πιθανώς να έχει το DMA σε ό,τι αφορά την καινοτομία.
  • Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ (και της Ελλάδας) να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της έμφασης στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τους «gatekeepers» αφενός, και την ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επωφεληθούν από υπηρεσίες που παρέχονται από ψηφιακούς κολοσσούς (συχνά δωρεάν) αφετέρου. Ο συνδυασμός των παραπάνω με την επιδίωξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτονομίας δεν είναι απλή διαδικασία.
  • Αν και το DMA δεν επηρεάζει άμεσα τις ελληνικές εταιρείες, η χώρα ελπίζει σε ομαλή εξέλιξη των διατλαντικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Μπάιντεν, μεταξύ άλλων σε τεχνολογικά θέματα. Οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις προσβλέπουν σε ενίσχυση της παρουσίας τους στις ΗΠΑ.
  • Η πρόταση DMA είναι αναπόφευκτα πολύπλοκη. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).