Τα στοιχεία που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα κατέδειξαν τη διασύνδεση της Τουρκίας με τις ανεπτυγμένες αγορές και την επιτυχή τοποθέτησή της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Το γράφημα αυτής της εβδομάδας στοιχειοθετεί περαιτέρω το αυξανόμενο άνοιγμα της Τουρκίας στη διεθνή οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες. Το άθροισμα των εισαγωγών και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, ένας δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά για να υπολογιστεί πόσο ανοιχτή είναι μια οικονομία, αυξάνεται σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αυτή η τάση βοήθησε την Τουρκία να μετατραπεί από μια απομονωμένη, κλειστή οικονομία στη δεκαετία του 1970, σε μια πιο ανοιχτή και εξωστρεφή οικονομία.