Οι απειλές που σχετίζονται µε την παράνοµη διακίνηση των λαθροµεταναστών, η οποία σχετίζεται µε δραστηριότητες του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος, αφενός µεν επηρεάζουν την γεωοικονοµία του ευρωπαϊκού χώρου (παρουσιάσθηκε η «επιχείρηση» διακίνησης σαν οικονοµική δραστηριότητα στο χώρο), αφετέρου δε την γεωστρατηγική αυτού και ειδικότερα το υποσύνολο της εσωτερικής ασφάλειας.

Τίτλος Η παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχέση της με το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα
Συγγραφέας Νίκος Ν. Δενιόζος
Έκδοση OP04.001, 2004