Το Κείμενο Εργασίας υπ’αρ.9 με συγγραφέα τον Μάνο Γ. Παπάζογλου, Δόκτωρα Πολιτικών επιστημών του Essex και επιστημονικού συνεργάτη της Βουλής των Ελλήνων, έχει ως στόχο να εξετάσει την έννοια του εξευρωπαϊσμού στο σύγχρονο πολιτικό λόγο η οποία γίνεται συχνά κατανοητή κατά κύριο λόγο ως μία διαδικασία εκσυγχρονισμού. Παραβλέπεται, όμως, ότι ο εξευρωπαϊσμός προϋποθέτει και τη σύζευξη των ενωσιακών και των εθνικών θεσμικών στοιχείων. Στο μέτρο που η σύζευξη αυτή παραγνωρίζεται ή καθίσταται δυσχερής, ο εξευρωπαϊσμός ενδέχεται να οδηγεί σε δημοκρατικά ελλείμματα και, κατά συνέπεια, στη μη εκπλήρωση των στόχων του εκσυγχρονισμού.

Το κείμενο εστιάζει ιδιαιτέρως στις συνέπειες που προκαλούνται από τη μη έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων αντίθεσης μεταξύ εθνικών και ενωσιακών θεσμικών στοιχείων. Ο συγγραφέας εισηγείται  την έννοια της κρίσης νομιμοποίησης για να περιγράψει τις περιπτώσεις αυτές. Πρόκειται για μία πρωτότυπη έννοια, η οποία συμβάλλει στη συζήτηση περί δημοκρατικών ελλειμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα, διαφωτίζει την ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες πρέπει με έγκαιρες και κατάλληλες ενέργειες να διασφαλίσουν την (πολιτική και κοινωνική) νομιμοποίηση της διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού, πέραν των διαδικαστικών εγγυήσεων που παρέχονται από τα συντάγματα και τις Συνθήκες της ΕΕ.

Τίτλος Εξευρωπαϊσμός και δημοκρατικά ελλείμματα: η έννοια της “κρίσης νομιμοποίησης”
Συγγραφέας Μάνος Γ. Παπάζογλου
Έκδοση WP09, Μάιος 2010