Κυκλοφορεί το βιβλίο “Economic Crisis and Structural Reforms in Southern Europe: Policy Lessons» σε επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Paolo Manasse και του επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρη Κατσίκα. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Μελετών της Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Routledge(Routledge Studies in European Economy).

Σε αυτό τον τόμο εξετάζονται οι μεταρρυθμίσεις που εφήρμοσαν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και εξάγονται χρήσιμα μαθήματα πολιτικής από την επιτυχία ή αποτυχία τους. Για το σκοπό αυτό, αναλύεται η χρονική επιλογή και σειρά των μεταρρυθμίσεων, η επιλογή κατάλληλων εργαλείων πολιτικής, η πίεση ομάδων συμφερόντων και οι πολιτικοί υπολογισμοί που εμπλέκονται στις μεταρρυθμίσεις. Στα επιμέρους κεφάλαια, οι συγγραφείς εξετάζουν μεμονωμένες περιπτώσεις εθνικών προγραμμάτων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά διεξάγουν και συγκριτικές αναλύσεις έτσι ώστε να αξιολογήσουν παρόμοιες μεταρρυθμίσεις σε διαφορετικές χώρες.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές εθνικών και διεθνών οργανισμών αλλά και για ακαδημαϊκούς με ενδιαφέρον στην οικονομία και την πολιτική της κρίσης στην Ευρωζώνη, καθώς εστιάζει στην πρόκληση σχεδιασμού και εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό συνθήκες κρίσης.

Μέρος του συλλογικού αυτού έργου χρηματοδοτήθηκε από το Παρατηρητήριο για την Κρίση.