Τα τελευταία χρόνια, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει διαμορφώσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) για να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει υφιστάμενες ανισότητες.  

Το ΣΔΙΦ διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικές φάσεις ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης ως προς το φύλο, κατάρτισης του σχεδίου δράσης, υλοποίησης των δράσεών του και παρακολούθησης του κατά πόσο αυτές προωθούν τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους τους οποίους έθεσε το ίδρυμα στον τομέα της έμφυλης ισότητας.

H παρούσα έκθεση κάνει μια επισκόπηση αυτής της διαδικασίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, των δράσεων και κυριότερων αλλαγών που συντελέστηκαν, με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του ΣΔΙΦ. Διατυπώνει επίσης μια στρατηγική βιωσιμότητας για την πολιτική ισότητας των φύλων του ΕΛΙΑΜΕΠ και το σχέδιο δράσης του μετά το τέλος του έργου TARGET.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.