Η μελέτη της Δρος Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου εστιάζει στη χρήση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα του πολιτισμού, ένα από τα νέα εργαλεία της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης. Η ανάλυση διερευνά την αρχική τοποθέτηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως προς την εφαρμογή της ΑΜΣ στο χώρο του πολιτισμού, μελετά το σχεδιασμό και την εξέλιξη της ΑΜΣ στο πλαίσιο δύο διακριτών χρονικών κύκλων (2008-2010 και 2011-2014) και εξετάζει τη σχέση της ΑΜΣ με τις πολιτιστικές πολιτικές των κρατών μελών και την πολιτιστική δράση της ΕΕ .

Κείμενο Εργασίας 63/2015Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού για τον Πολιτισμό

Συγγραφέας: Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου