• Οι διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών έχουν διαιρέσει τον κόσμο σε δύο κατηγορίες: τον καλά ασφαλισμένο γεωγραφικό χώρο της Δύσης και τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Το ευρωπαϊκό σύστημα περιορισμών της μετανάστευσης είναι το πιο εκτεταμένο, καθώς η Ευρώπη περιβάλλεται από περιοχές που δημιουργούν κύματα μετανάστευσης.
  • Αντί να αυξάνουν και να υποστηρίζουν τις δυνατότητες των πιο αδύναμων, τα μέτρα περιορισμού των μεταναστευτικών ροών τις μειώνουν και έρχονται σε σύγκρουση με τη διεθνή δικαιοσύνη.
  • Οι αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης από φτωχότερες προς ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες με την σειρά τους έχουν προκληθεί από οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές μεταβολές, καθιστούν το πλαίσιο ακόμα πιο άνισο και άδικο.
  • Η περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος περιορισμών της μετανάστευσης θέτει υπό διακινδύνευση ελευθερίες και δικαιώματα στις δυτικές δημοκρατίες.
  • Είναι σκόπιμο να αναθεωρηθούν οι περιοριστικές πολιτικές και να προωθηθούν πιο ανοιχτές πολιτικές μετανάστευσης.

Το κείμενο υπογράφει ο Emmanuel Comte, Κύριος Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).