Το άρθρο εξετάζει τις εννοιολογικές βάσεις και τις πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι τελευταίες δύο δεκαετίες εισροής μεταναστών έχουν αλλάξει σημαντικά και αμετάκλητα τα κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας. Το άρθρο αυτό θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: πώς έχει σχεδιαστεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα σε σχέση με την αυξανόμενη εισροή μεταναστών; Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας γενικά, και στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς ειδικά; Έχουν αλλάξει, και αν ναι προς ποια κατεύθυνση; Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την διαπολιτισμική εκπαίδευση από τους διάφορους φορείς; Με βάση την εμπειρική μας έρευνα υπογραμμίζουμε την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των προσεγγίσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την εθνική ταυτότητα και την εννοιολογική σύγχυση που χαρακτηρίζει τη διαπολιτισμική έναντι της πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής προσέγγισης. Θέτουμε επίσης κάποια ζητήματα, τα οποία θεωρούμε άξια περεταίρω εξέτασης, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου έρευνας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Συγγραφείς: Ruby Gropas and Anna Triandafyllidou

“Greek education policy and the challenge of migration: an ‘intercultural’ view of assimilation”, Race, Ethnicity and Education Journal, Vol 14: 3, 2011, 

https://doi.org/10.1080/13613324.2010.543394