Η παρούσα μελέτη της Δρος Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου εξετάζει την ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στη νομοθεσία και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με στόχο το σεβασμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της υποχρέωσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να ενσωματώνουν πολιτιστικά στοιχεία στη δράση τους. Στη συνέχεια, διερευνάται η εφαρμογή του άρθρου 167 παρ. 4 της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές προσπάθειες πολιτιστικής ενσωμάτωσης, ελλείψει μιας κοινής στρατηγικής για την ένταξη πολιτιστικών στοιχείων στις πολιτικές της ΕΕ, ενώ η δεύτερη αντανακλά ένα ενισχυμένο ενδιαφέρον εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 167 παρ. 4 της ΣΛΕΕ.