Η κεντρική νομισματική αρχή, η οποία στην περίπτωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έχει μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της διαμόρφωσης της νομισματικής πολιτικής με απώτερο στόχο να επηρεάσει βασικές παραμέτρους μιας οικονομίας, όπως το επίπεδο τιμών. Στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια να εντοπισθεί η επίδραση που έχει η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στην παροχή ρευστότητας στις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών μέσω του καναλιού της στεγαστικής πίστης, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν δεδομένα για τα δάνεια των εμπορικών τραπεζών προς τα νοικοκυριά για στεγαστικούς λόγους (housing purposes), μετά από μια συσταλτική νομισματική πολιτική από την κεντρική νομισματική αρχή (αύξηση του βασικού επιτοκίου). Δεδομένου ότι το στεγαστικό κανάλι δεν έχει αναλυθεί ή μελετηθεί επαρκώς στη διάρκεια των ετών της κρίσης στις χώρες της ΕΕ, η παρούσα μελέτη θα συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εργασίας εδώ.