Στο κείμενο «Θέσεις 1/2013» του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Δρ. Θάνος Ντόκος και ο Καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, Χρήστος Κόλλιας, αναλύουν το θέμα των αμυντικών δαπανών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Χρησιμοποιώντας ιστογράμματα συγκρίνουν τις αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2009, καθώς επίσης και τις περικοπές που έχουν πραγματοποιηθεί. Εξηγούν, παράλληλα, τις τρέχουσες προκλήσεις για τον αμυντικό τομέα της χώρας και εστιάζουν στην ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.