Ντία Αναγνώστου

eds. Jeroen Temperman, T. Jeremy Gunn και Malcolm D. Evans, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ελευθερία Θρησκείας ή Πίστεως: Τα 25 Χρόνια από τον Κοκκινάκη, Brill, 2019, 388-418

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τα μέτρα τα οποία υιοθετούν τα κράτη προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που αφορούν τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Ρωσία και Ρουμανία. Ερευνά τα γενικά μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή οι εθνικές αρχές για να αποτρέψουν παρόμοιες παραβιάσεις, και αναλύει συγκριτικά τα διαφορετικά επίπεδα συμμόρφωσης μεταξύ των κρατών και τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται αυτές οι διαφορές. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα μέτρα συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να διευρύνουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων να ασκήσουν τη θρησκευτική τους ελευθερία. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, ωστόσο, είναι η ύπαρξη επαρκούς υποστήριξης από μία «εγχώρια συμμαχία συμμόρφωσης» (domestic compliance coalition), η οποία να ασκεί πιέσεις για την μεταρρύθμιση της πολιτικής και του δικαίου στον τομέα αυτό.

Διαθέσιμο εδώ.