Οι σύγχρονες προκλήσεις που θέτουν οι δημογραφικές αλλαγές, οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα σε στοχευμένες πολιτικές για τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Οι μετανάστες υψηλής ειδίκευσης συμβάλλουν άμεσα στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης παίζουν σημαντικούς ρόλους σε τομείς όπως η γεωργία, η υγειονομική περίθαλψη και οι υπηρεσίες. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στις δύο ομάδες μεταναστών είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρόσφατες αλλαγές πολιτικής της ΕΕ, όπως περιγράφονται στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σηματοδοτούν μια στροφή προς μια πιο ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση. Ωστόσο, παραμένουν μη αμελητέες προκλήσεις ως προς την εφαρμογή του. Η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει διδάγματα από τις εμπειρίες των άλλων χωρών της ΕΕ. Η αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων μέσω στοχευμένων πολιτικών, η προώθηση της ενσωμάτωσης και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μεταναστών είναι κρίσιμα βήματα για τη στρατηγική της Ελλάδας για τη μετανάστευση.

Το Policy brief υπογράφει η Ευγενία Βέλλα, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf.