Στόχος του Κειμένου Εργασίας υπ’ αρ. 22 με συγγραφέα τον Αλέξανδρο Κ. Κολοβό είναι η ενημέρωση των Ληπτών Αποφάσεων στο τομέα της χρήσης του Διαστήματος. Αν και το ευρύτερο πλαίσιο δράσης  έχει καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την  Πολιτική Διαστήματος της ΕΕ (2007), εν τούτοις  τόσο αυτή όσο και οι συστάσεις της έχουν  εν πολλοίς αγνοηθεί στην Ελλάδα. Κυρίαρχο το κενό στην  απαραίτητη θεσμική οργάνωση, για την οποία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες την τελευταία δεκαπενταετία, επί ματαίω. Η Ελλάδα στερείται καθορισμένης Εθνικής Πολιτικής για το Διάστημα καθώς και κεντρικό Φορέα για τα ζητήματα αυτά, ενώ αντίθετα διαθέτει αποσπασματικές διυπουργικές δράσεις στο χώρο αυτό, που ορθολογικά θα έπρεπε να ακολουθήσουν το καθορισμό της Εθνικής Πολιτικής. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές έχουν και υψηλό κόστος και δεν διατίθενται για να καλύψουν απαιτήσεις του συνόλου των χρηστών, για διάφορους λόγους εκ των οποίων η συνεργασία και ο συντονισμός, ελλείψει κεντρικού φορέα, αναδεικνύονται ως η κύρια αιτία.H ανάλυση, εντοπίζει ότι σε επίπεδο ΕΕ η εκμετάλλευση του Διαστήματος εντάσσεται στο λειτουργικό πεδίο της Ανταγωνιστικότητας (δίνοντας έμφαση στη βιομηχανική του διάσταση), ενώ στην Ελλάδα το θέμα παρακολουθείται στο τομέα της Παιδείας με έμφαση στην έρευνα, που όμως δεν είναι ο χώρος που διαθέτει τις υψηλότερες δαπάνες.  Η παρέμβαση προτείνει διάφορες επιλογές που έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες και θεωρεί ότι ορθολογικά ο χώρος υπαγωγής ενός εθνικού φορέα θα πρέπει να ακολουθήσει τις διεθνείς επιλογές. Η ανάλυση, επισημαίνει ότι τα δορυφορικά μέσα, είναι «συστήματα για κατανάλωση» που πρέπει να κατευθυνθούν στην κάλυψη των αναγκών του συνόλου των διυπουργικών χρηστών και συμπεραίνει ότι χωρίς ηγετικό σημείο αναφοράς –κεντρικό Φορέα, υπεύθυνο για το συντονισμό, σχεδιασμό , λήψη αποφάσεων, αλλά και έλεγχο, είναι αδύνατο να δομηθεί ικανοποιητικά οποιαδήποτε δραστηριότητα και ότι η όποια λύση επιλεγεί θα πρέπει να προταθεί από μία  ανεξάρτητη Μελέτη ειδικών.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (Μόνο στα Ελληνικά)

Τίτλος  Εθνική οργάνωση για την εκμετάλλευση του Διαστήματος: επιλογές για τους λήπτες αποφάσεων
Συγγραφέας Αλέξανδρος Κ. Κολοβός
Έκδοση WP22, Σεπτέμβριος 2011