Αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα EPACE-EU του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει τα σημαντικότερα άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το ΕΛΙΑΜΕΠ το 2023.

Τα κείμενα αυτής της συλλογής διερευνούν θέματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξελίξεις στον τομέα της Άμυνας και της Εξωτερικής Πολιτικής, ιδίως στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης- και της Τουρκίας, καθώς και θέματα που σχετίζονται με οριζόντια θέματα όπως η Μετανάστευση, το Κλίμα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Δημοκρατία.