Η μελέτη παρέχει εμπειρικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι καθαρές μεταναστευτικές ροές μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική ζήτηση. Χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία (2006-2019) για τη Γερμανία, δείχνουμε ότι η μετανάστευση αυξάνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τους μισθούς, τις τιμές κατοικιών, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την κατανάλωση, τις καθαρές εξαγωγές, και την παραγωγή. Η ανεργία μειώνεται για τους ημεδαπούς κατοίκους (θετική επίδραση από τη δημιουργία θέσεων εργασίας), οδηγώντας σε μείωση της συνολικής ανεργίας, ενώ αυξάνεται για τους αλλοδαπούς κατοίκους (αρνητική επίδραση από τον ανταγωνισμό στην αναζήτηση εργασίας). Η γεωγραφική προέλευση των μεταναστών και το επίπεδο εκπαίδευσης / δεξιοτήτων των κατοίκων έχουν καθοριστική σημασία για τα αποτελέσματα. Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η συζήτηση για τις πολιτικές πρέπει να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό στρατηγικών αναδιανομής.

Το κείμενο υπογράφει η Ευγενία Βέλλα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΛΙΔΕΚ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίκουρη Καθηγήτρια υπό διορισμό, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ και Fundació MOVE (Markets, Organizations and Votes in Economics).

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).