Τα βασικά ζητήματα στα οποία δίνει έμφαση η παρούσα έκθεση του ερευνητικού προγράμματος IRMA αφορούν στο άσυλο, ως κύριο λόγο για τη μετανάστευση, και στη σημασία του κεφαλαίου, ως κύριας παραμέτρου για την επιτυχή μετανάστευση. Ο διακινητής, όπως επισημαίνεται σε όλες τις συνεντεύξεις, είναι ο βασικός δρων, που κατέχει πολλαπλούς ρόλους: από παράγοντας διευκόλυνσης της κινητικότητας έως πηγή πληροφοριών ή παράγοντας ανατροπής των μεταναστευτικών σχεδιασμών. Εξετάστηκαν, επίσης, η επιλογή του προορισμού και οι περιορισμένες πληροφορίες, που οι μετανάστες στην πραγματικότητα έχουν, όπως επίσης ο ρόλος της Τουρκίας, τόσο ως κόμβου συλλογής πληροφοριών, όσο, κυρίως, συλλογής χρημάτων, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι. Το πέρασμα των συνόρων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, εξετάστηκαν σε σχέση με τις πολιτικές στην Ελλάδα και ειδικότερα η περίφραξη των συνόρων και η αύξηση της αποτροπής της εισόδου. Τέλος, το κείμενο αναδεικνύει το θέμα της κράτησης, ως βασικής πολιτικής κατά την περίοδο σύνταξης του κειμένου, που φαίνεται να επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μεταναστευτική διαδρομή, αλλά και την απόφαση των Αφγανών να φύγουν από την Ελλάδα, είτε μέσω διέλευσης (όπου είναι δυνατόν) προς άλλες χώρες ή και μέσω επιστροφής στο Αφγανιστάν.

Συγγραφέας: Αγγελική Δημητριάδη

Μελέτη περίπτωσης: «Η Ελλάδα είναι σαν μια πόρτα που την περνάς για να φτάσεις στην Ευρώπη»: Κατανοώντας την Αφγανική μετανάστευση στην Ελλάδα