Το έργο «PANORAMED-INTERREG MED – Διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση έκθεσης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών στη Λεκάνη της Μεσογείου για τη βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED για τη προγραμματική περίοδο 2021- 2027, στο πλαίσιο του έργου PANORAMED-INTERREG MED» έχει ως στόχο την εκπόνηση ενός «οδηγού» για τη βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα INTERREG MED.

Η έρευνα που διεξήχθη από κοινού από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επικεντρώθηκε στην κριτική ανάλυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων δρώντων στη Μεσόγειο ως προαπαιτούμενο για ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, διερεύνησε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Πρόγραμμα INTERREG MED ως φορέας βελτίωσης του συστήματος διακυβέρνησης, και διατύπωσε προτάσεις για την ενοποίηση και παρακολούθηση του νέου συστήματος διακυβέρνησης, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εδαφική διακυβέρνηση συνεργασίας στη Μεσόγειο, καταγράφοντας τις καλές πρακτικές και χρησιμοποιώντας τες κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των επερχόμενων Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη Μεσόγειο.

Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι το MED Positioning Paper, το οποίο εντοπίζει τους κύριους παράγοντες και τα εμπόδια στη δημιουργία ενός Συστήματος Διακυβέρνησης Μεσογειακής Συνεργασίας, τα κύρια επιτεύγματα προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του PANORAMED και όχι μόνο, τις απόψεις των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και τις ικανότητες των δρώντων να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στην περιοχή MED.

Η έκθεση εκπονήθηκε από κοινού από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Το MED Positioning Paper είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Συγγραφείς:

  • Γιώργος Πετράκος
  • Αλέκος Κρητικός
  • Σπύρος Νιαβής
  • Αθηνά Μαρκαντώνη
  • Βασιλική Βορροπούλου