Η προτεινόμενη δράση προέκυψε από την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και από μακροχρόνια ζητήματα σχετικά με την στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου. Η κατάσταση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη για ενδελεχή παρακολούθηση των λειτουργιών του πανεπιστημίου, μαζί με την εποπτεία των αρμόδιων υπουργείων και θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Μαυροβούνιο.

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπούσε στη θεσμοθέτηση της παρέμβασης μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τους φοιτητικούς πληθυσμούς σε όλα τα πανεπιστήμια. Με τη συμμετοχή των φοιτητών στην ανάπτυξη συνεκτικών στρατηγικών και κανονισμών σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος ήταν να υποστηριχθεί η ευθυγράμμιση του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου με τα πρότυπα της ΕΕ. Επιπλέον, στόχος ήταν να αναβαθμιστεί η θέση του Μαυροβουνίου στο ευρωπαϊκό τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία επεδίωκε να συμβάλει στην αποτελεσματική δημιουργία, εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου και των πρακτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου. Η ενεργός συμμετοχή του φοιτητικού πληθυσμού θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο.