Το συγκεκριμένο έργο επιχείρησε μια πρώτη αξιολόγηση του αντίκτυπου που είχε η ελληνική κρίση στη θέση της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων. Προσπάθησε να εντοπίσει τις επιπτώσεις αυτές σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην εικόνα της χώρας.

Κατά την περίοδο 1995-2008, η πολιτική, διπλωματική και οικονομική παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων ήταν ιδιαίτερα δυναμική. Αναπτύχθηκαν αμοιβαία επωφελείς διμερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, η επιτυχημένη προεδρία της Ελλάδας στην ΕΕ κατάφερε να βάλει τα Βαλκάνια σε ευθεία θέση στον ενταξιακό χάρτη, μέσω της “υπόσχεσης” που δόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003. Η εικόνα της Ελλάδας ως επιτυχημένης βαλκανικής και ευρωπαϊκής χώρας και ως απαραίτητου συμμάχου στη διαδικασία ένταξης των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ ενισχύθηκε σημαντικά. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και των τραπεζών. Επιπλέον, η Ελλάδα προσέλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες Βαλκάνιους μετανάστες που εντάχθηκαν στο εργατικό δυναμικό της χώρας, τα εμβάσματα των οποίων συνέβαλαν σημαντικά στις οικονομίες των χωρών καταγωγής τους.

Ωστόσο, από το 2010, η ελληνική κρίση δημόσιου χρέους – και οι επακόλουθες εκτεταμένες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή – άλλαξαν τη δυναμική αυτών των σχέσεων και είχαν αρνητικές συνέπειες για τις δραστηριότητες και την παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή. Λόγω της αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της περιφέρειας, η ελληνική κρίση δημιούργησε έναν φαύλο κύκλο, σύμφωνα με τον οποίο η οικονομική παρακμή της Ελλάδας επιδείνωσε την παρακμή των ήδη πληττόμενων οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία ανατροφοδοτήθηκε στην Ελλάδα μέσω, μεταξύ άλλων, της μείωσης της ζήτησης για εισαγωγές από την Ελλάδα και της μείωσης της απόδοσης των ελληνικών επενδύσεων. Επιπλέον, η πολιτική παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή και η εικόνα της χώρας φάνηκε επίσης να βρίσκονται σε σοβαρή πτώση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στις διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των γειτόνων της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στην πολιτική παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή, ήταν αρνητικός και ενδεχομένως μακροχρόνιος. Οι πολιτικές και οικονομικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης έπρεπε να εξεταστούν προσεκτικά και διεξοδικά κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε το παρόν έργο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank.