Η πρόταση υποβλήθηκε από το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Ίδρυμα Friedrich Ebert στην Αθήνα και βασίστηκε στα ευρήματα ενός προηγούμενου έργου.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που επηρεάζει τόσο την εγχώρια κοινωνικοπολιτική σκηνή όσο και τις εξωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. Ο στόχος του προτεινόμενου έργου ήταν να συνεχίσει τη δημιουργία μιας ακαδημαϊκά στέρεης και σχετικής με την πολιτική βάσης σχετικά με τις αντιλήψεις για τα προβλήματα και τις προκλήσεις στις ελληνο-αλβανικές σχέσεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου και στην παροχή σημαντικών γνώσεων σχετικά με ένα βασικό θέμα εξωτερικής πολιτικής, τις σχέσεις με τη γειτονική Αλβανία. Δεδομένου ότι ο διακηρυγμένος στόχος και των δύο χωρών ήταν να αντιμετωπίσουν τα διμερή ζητήματα έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να βοηθήσει τον εκδημοκρατισμό, την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, η γνώση σχετικά με τη διαδικασία που δημιουργεί και αναπαράγει αρνητικές αναπαραστάσεις και στερεότυπα σε κάθε χώρα για την άλλη θα ήταν ζωτικής σημασίας στο εγγύς μέλλον.

Διεξήχθησαν περίπου δεκαπέντε ημιδομημένες συνεντεύξεις με επιλεγμένους εμπειρογνώμονες (δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους ΜΚΟ, πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους). Στόχος των ερευνητών ήταν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν την κάλυψη των ελληνοαλβανικών σχέσεων από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τον αντίκτυπό της στην κοινή γνώμη και τη χάραξη πολιτικής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης συζητήθηκαν επίσης υπό το πρίσμα της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το FES και των ευρημάτων από τις δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν στις δύο χώρες (βλ. εκθέσεις: “The Greek public opinion towards Albania and the Albanians – Social attitudes and perceptions,” που δημοσιεύθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ τον Δεκέμβριο του 2013, και “Albanian Greek relations from the eyes of the Albanian public-perceptions 2013,” που δημοσιεύθηκε από το Albanian Institute for International Studies και το Ίδρυμα Friedrich Ebert τον Μάρτιο του 2014).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Friedrich Ebert Athens.