Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με European Movement Albania (ΕΜΑ), πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων για 16 μήνες (από τις 7 Ιανουαρίου 2019 έως τις 6 Απριλίου 2020) για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλβανικής κοινωνίας, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των μελών της.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος ήταν η προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές της χώρας, η ανάλυση των προσδοκιών και των αντιλήψεων της αλβανικής κοινωνίας σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παροχή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, ιδίως στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, και η αύξηση της συμμετοχής της επιχειρηματικής κοινότητας στην πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

European Movement Albania (EMA)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuropeAid, IPA).