Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από κοινού με το European Movement Albania (EMA), θα πραγματοποιήσει για τους επόμενους 16 μήνες (7 Ιανουαρίου 2019 – 6 Απριλίου 2020) μια σειρά δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του Αλβανικού κοινού, της κοινωνίας πολιτών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της ένταξης σε αυτήν. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuropeAid, IPA).

Στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση του δημοσίου διαλόγου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Προοπτική της Αλβανίας τόσο σε αστικές περιοχές, όσο και στην περιφέρεια της χώρας, η ανάλυση των προσδοκιών και αντιλήψεων της Αλβανικής κοινωνίας σχετικά με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παροχή τεχνογνωσίας και ενημέρωσης σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης και η ενίσχυση της συμμετοχής της επιχειρηματικής κοινότητας στην πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εταίροι του έργου:

  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
  • European Movement Albania (EMA)