Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος COMPACT είναι να ευαισθητοποιήσει τα ενδιαφερομένα μέρη σχετικά με την επιστημονική πρόοδο και τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σύγκλιση. Το COMPACT συγκεκριμένα επιδιώκει:

 • Την παροχή υποστηρικτικής γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σύγκλισης μέσω της τεκμηρίωσης (φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, φορείς συν-ρύθμισης και αυτορρύθμισης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιστήμονες-ερευνητές και το ευρύ κοινό).
 • Την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τις κατάλληλες πολιτικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο χώρο των κοινωνικών μέσων και της σύγκλισης.
 • Τη διάχυση καινοτόμων ιδεών και καλών πρακτικών.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή των τρέχοντων εξελίξεων ως προς την επιστημονική έρευνα στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σύγκλισης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τoν προσδιορισμό θεματολογίων έρευνας για το μέλλον.
 • Καταγραφή και ανάλυση των εθνικών πολιτικών και ρυθμιστικών πλαισίων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σύγκλιση στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Εξέταση της νομολογίας των ανώτερων εθνικών και συνταγματικών δικαστηρίων επί ζητημάτων που άπτονται των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σύγκλισης σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και διερεύνηση της συμβολής των εθνικών δικαστικών αρχών στην προστασία και στάθμιση διάφορων θεμελιωδών δικαιωμάτων στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συλλογή δεδομένων ως προς τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης κοινών προτύπων και συντονιστικών δράσεων των ενδιαφερόμενων μερών στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σύγκλισης στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Οργάνωση εννέα θεματικών σεμιναρίων με στόχο την παρουσίαση των ευρημάτων του προγράμματος και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Οι εταίροι του έργου

 • National University of Ireland Galway (NUI, Coordinator), Ιρλανδία
 • Skola Komunikacie a Medii, n.o (SCM), Σλοβακία
 • Data Poslovne Storitve, d.o.o (DATA D O O), Σλοβενία
 • Pan European ICT & Ebusiness Network for SME Association (PIN SME), Βέλγιο
 • Sdruzenie Bulgarska Asociacia na Softuernite Kompanii Bascom (BASCOM), Βουλγαρία
 • Institut Jozef Stefan (JSI), Σλοβενία
 • Ontotext AD, Βουλγαρία
 • Non-governmental Organization Agency of European Innovations (AEI), Ουκρανία
 • Media 21 Foundation (M21F), Βουλγαρία
 • Universidade Catolica Portuguesa (UCP), Πορτογαλία
 • Partnerstvo za Drustveni Razvoj Udruge (PSD), Κροατία
 • IT-Forum, Δανία
 • Latvijas Universitate (LU), Λεττονία
 • Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα
 • MEDIAFRAME LTD, Μεγάλη Βρετανία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία (αριθμός σύμβασης No 762128) και έχει διάρκεια 3 χρόνια (Οκτώβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2020).

Επισκεφθείτε επίσης το site του προγράμματος COMPACT: http://www.compact-media.eu/ 

Η Έκθεση του προγράμματος είναι διαθέσιμη εδώ