Το Έργο “Cohesion for European Citizens” (“Co-Europe”) που συγχρηματοδοτείται από τη Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Support for information measures relating to the EU Cohesion policy for 2022 (IMREG-2022-INFOME)” και υλοποιείται από το ΑΠΕ/ΜΠΕ ΑΕ, στόχο έχει τη δημιουργία μιας καινοτόμας, ολοκληρωμένης και πολύπλευρής πλατφόρμας ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών σχετικά με θέματα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, με στόχο να αναδειχθούν τα αποτελέσματα της Πολιτικής, να συζητηθούν οι μελλοντικές της κατευθύνσεις και να δοθεί δημόσιο βήμα στους πολίτες για όλα τα σχετικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο του έργου το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αναλάβει τη σύνταξη μελέτης σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα, με έμφαση στην περιφερειακή πολιτική, στις ανισορροπίες μεταξύ Περιφερειών και εντός των Περιφερειών και στις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει η Πολιτική προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι ανισορροπίες, και παροχής επιστημονικής υποστήριξης σχετικά με τα αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής στις πέντε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία – με σημείο αναφοράς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης για το έτος 2021 –  κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Συγκεκριμένα, το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020», «ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020», «ΠΕΠ Ηπείρου 2014 – 2020», «ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» και «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» ως προς: α) τις οικονομικές επιδόσεις των περιφερειών υπό εξέταση, β) το περιεχόμενο της ασκούμενης περιφερειακής πολιτικής ανά περίπτωση και γ) τις επιδόσεις των περιφερειακών και τοπικών θεσμικών οργάνων σε όρους διακυβέρνησης.

Υπεύθυνος Έργου: Γιώργος Ανδρέου