Χωρίς τίτλοΣκοπός της δράσης είναι η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών/επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο και Μάλτα.

Στόχοι της δράσης είναι:

  • Η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών των κρατών – μελών της Μεσογείου.
  • Η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών.
  • Η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.
  • Η υλοποίηση βέλτιστης πρακτικής μεταξύ εμπλεκομένων φορέων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: ίση μεταχείριση, διαπολιτισμικός διάλογος, συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής, αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, κ.λπ.

Φορείς Υλοποίησης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), ΕΚΚΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ASANTE, ΑΔΕΠ και INTRAWAY