Το MIrreM εξετάζει εκτιμήσεις και στατιστικούς δείκτες για τον πληθυσμό παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη, καθώς και σχετικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης των παράτυπων μεταναστών.

Με επικεφαλής τον Albert Kraler από το Τμήμα Μετανάστευσης και Παγκοσμιοποίησης, η κοινοπραξία των 17 εταίρων ανέπτυξε το έργο MIrreM ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασιζόμενη στην ευρεία τεχνογνωσία που έχει συγκεντρωθεί στην κοινοπραξία και επίσης σε προηγούμενα έργα στα οποία συμμετείχαν ορισμένοι εταίροι, όπως το πρόγραμμα CLANDESTINO (2007-2009) – το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα για τις εκτιμήσεις της παράτυπης μετανάστευσης στην ΕΕ, το έργο REGINE (2007-2008) που εξέτασε πρακτικές νομιμοποίησης σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ ή συνεχιζόμενη Πρωτοβουλία Πόλης για τους μετανάστες με παράτυπο καθεστώς στην Ευρώπη (C-MISE).

Βασικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και την αμφισβητούμενη φύση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση, ενθαρρύνοντας την κοινή κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών και των επιλογών πολιτικής σε σχέση με το φαινόμενο. Το MIrreM θα αναλύσει πολιτικές που ορίζουν την παρατυπία, τις ανάγκες και τη χρήση δεδομένων των ενδιαφερομένων και θα αξιολογήσει τις υπάρχουσες εκτιμήσεις και τους στατιστικούς δείκτες για την παράτυπη μετανάστευση στις υπό μελέτη χώρες και σε επίπεδο ΕΕ.

Χρησιμοποιώντας πολλά συντονισμένα πιλοτικά προγράμματα, το έργο θα αναπτύξει νέες και καινοτόμες μεθόδους για τη μέτρηση της παράτυπης μετανάστευσης και θα διερευνήσει εάν και πώς αυτά τα μέσα μπορούν να μεταφερθούν ή να κλιμακωθούν σε άλλες κοινωνικοοικονομικές ή θεσμικές συνθήκες. Με βάση μια ευρεία χαρτογράφηση των πρακτικών νομιμοποίησης στην ΕΕ, καθώς και λεπτομερείς περιπτωσιολογικές μελέτες, το MIrreM θα αναπτύξει «σενάρια τακτοποίησης» για να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες η νομιμοποίηση θα πρέπει να θεωρείται ως επιλογή πολιτικής. Μαζί με ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα συσταθούν σε θέματα σχετικά με τα στοιχεία για την παράτυπη μετανάστευση και νομιμοποίηση, αντίστοιχα, το έργο θα συνθέσει τα ευρήματα σε ένα Εγχειρίδιο για τα στοιχεία για την παράτυπη μετανάστευση και ένα Εγχειρίδιο για τις οδούς εξόδου από την παρατυπία. Η έρευνα του έργου θα καλύψει 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 12 χωρών της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ και πέντε χώρες διέλευσης.

Η βασική εντολή του έργου συνίσταται στη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, παρόχων υπηρεσιών, μεταναστευτικών οργανώσεων, ερευνητών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην έρευνα, προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους και τα αποτελέσματα από την ανατροφοδότηση του έργου στην εργασία τους.

Αριθμός επιχορήγησης 101061314

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.irregularmigration.eu/ 

Χρηματοδότηση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Horizon Europe, Πρόσκληση «Συμπεριληπτικότητα σε καιρούς αλλαγής» (“Inclusiveness in Times of Change”), Θέμα πρόσκλησης «Εκτιμήσεις παράτυπης μετανάστευσης – δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών» (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01)

Συντονιστικός φορέας:

University for Continuing Education Krems – Danube University Krems (Scientific Coordinator: Albert Kraler)

Εταίροι:

 

European University Institute (PI: Ettore Recchi)
University of Osnabrück (PI: Franck Düvell)
University of Maastricht (PI: Arjen Leerkes)
University of Turku (PI: Jussi Jauhiainen)
Complutense University Madrid (PI: Claudia Finotelli)
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) (PI: Marina Nikolova)
University of Milan (PI: Maurizio Ambrosini)
University of Potsdam (PI: Jasper Tjaden)
Platform for International Cooperation on Undocumented Migration (PICUM) (Director: Michele Levoy)
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (PI: Veronika Bilger)
Migration Policy Institute Europe (MPI-E) (PI: Hanne Beirens)
University of Warsaw (PI: Pawel Kaczmarczyk)
Vrije Universiteit Brussel (PI: Tuba Bircan)
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-CIES) (PI: João Carvalho)

Άλλοι εταίροι:

Toronto Metropolitan University (PI: Anna Triandafyllidou)
University of Leiceister (PI: Alan Desmond)
University of Oxford (PI: Carlos Vargas-Silva)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συντονιστή Albert Kraler ([email protected]).

Πρόσβαση στην περιγραφή του έργου στην Πύλη χρηματοδοτήσεων και διαγωνισμών της ΕΕ εδώ.