Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος MEDIADELCOM είναι να αναπτύξει ένα διαγνωστικό εργαλείο για μια ολιστική αποτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών για διαβουλευτική επικοινωνία και, κατ’ επέκταση, για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Το διαγνωστικό εργαλείο θα επιτρέψει την κατάρτιση πολλαπλών σεναρίων σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, καθώς και την εξέλιξη του τοπίου των μέσων σε επιμέρους χώρες της Ένωσης. Το έργο MEDIADELCOM συγκεκριμένα επιδιώκει:

  • Να εντοπίσει και να καταγράψει τις πιθανές συνθήκες που δημιουργούν κινδύνους και ευκαιρίες για διαβουλευτική επικοινωνία σε τέσσερα επιμέρους πεδία (νομικά και ηθικά ζητήματα, δημοσιογραφία, πρότυπα χρήσης των μέσων και δεξιότητες σχετικές με τα μέσα) και να αναπτύξει τις εννοιολογικές και λειτουργικές μεταβλητές που αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των πεδίων.
  • Να χαρτογραφήσει και να αναλύσει τη βιβλιογραφία και τα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για διαβουλευτική επικοινωνία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Να αποτυπώσει και να αναλύσει την εξέλιξη του τοπίου των μέσων ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
  • Να δημιουργήσει ένα διαγνωστικό εργαλείο που θα βασίζεται στις συνθήκες και στις μεταβλητές που αποτυπώνουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για διαβουλευτική επικοινωνία. Το εργαλείο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό πιθανών μελλοντικών σεναρίων και εξελίξεων στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης που ευνοούν ή εμποδίζουν τη διαβουλευτική επικοινωνία.

Οι εταίροι του έργου:

University of Tartu (UTARTU, Συντονιστής), Εσθονία

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (UCM), Σλοβακία

Masaryk University (MUNI), Τσεχία

University of Warsaw (UWARSAW), Πολωνία

Department of Political Science, University of Zagreb (FPZG), Κροατία

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (USOFIA), Βουλγαρία

Riga Stradins University (RSU), Λετονία

Erich-Brost Institute (TUD), Γερμανία

University of Milan (UNIMI), Ιταλία

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα

Center for Independent Journalism (CJI), Ρουμανία

Mérték (MERTEK), Ουγγαρία

School of Education and Communication, Jönköping University (HLK), Σουηδία

Jönköping International Business School (IHH), Σουηδία

Mid Sweden University (MIUN), Σουηδία

The Institute for Comparative Media and Communication Studies, the Austrian Academy of Sciences (OeAW), Αυστρία

Media Diversity Institute Global (MDIG), Βέλγιο

Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ:

Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια

Άννα Κανδύλα, Ερευνήτρια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.mediadelcom.eu

Νέα & Media:

Διαβουλευτική επικοινωνία: Νεό podcast από το έργο MEDIADELCOM, 13.11.2023

Podcast και e-book από το έργο MEDIADELCOM, 9.6.2023.

Ερευνητικό πρόγραμμα MEDIADELCOM: πρώτα ευρήματα σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για διαβουλευτική επικοινωνία στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, 3.6.2022.