Γενική Περιγραφή του Έργου «PANORAMED: GOVERNANCE PLATFORM-INTERREG MED»: Ο γενικός στόχος του PANORAMED είναι να καθιερώσει έναν καινοτόμο μόνιμο διάλογο και διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτικών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο σχετικά με τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το έργο θα υποστηρίξει τον καθορισμό κοινών πλαισίων διακρατικής διακυβέρνησης για τον εντοπισμό και την παρουσίαση της εφαρμογής κοινών προσεγγίσεων, πολιτικών και άλλων στρατηγικών έργων.

Το PANORAMED αντιπροσωπεύει ένα εργαλείο που συμπληρώνει και συμβάλλει σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στη Μεσόγειο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς και στις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του ‘Έργου στο Πακέτο ‘Εργασίας επτά (7) προβλέπεται η εκπόνηση έκθεσης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών στη Λεκάνη της Μεσογείου για τη βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED για τη προγραμματική περίοδο 2021- 2027, στα πλαίσια του έργου PANORAMED-INTERREG MED Ειδικότερα η έκθεση θα ερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την εδαφική διακυβέρνηση στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED, θα προβεί στην αξιολόγηση αυτής, και στη διαμόρφωση προτάσεων ώστε να βελτιωθεί η εδαφική διακυβέρνηση, και η εδαφική συνοχή, στα πλαίσια του Προγράμματος MED, ο κυριότερος στόχος της ΕΕ, στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Το έργο “Διεξαγωγή ‘Ερευνας και εκπόνηση έκθεσης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών στη Λεκάνη της Μεσογείου για τη βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED για τη προγραμματική περίοδο 2021-2027, στα πλαίσια του έργου PANORAMED-INTERREG MED” αφορά στην εκπόνηση ενός «οδηγού» για τη βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα INTERREG MED.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα:

  1. προβεί στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων,
  2. θα συνεργαστεί με φορείς της Ε.Ε και κυρίως με τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου (Associated Partners), όπως προβλέπεται από το τεχνικό δελτίο του έργου, καθώς και με άλλες αρχές και υπηρεσίες στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα κρίσιμα στοιχεία της μελέτης-έκθεσης,
  3. θα εκπονήσει έρευνες πεδίου εφόσον απαιτηθεί, καθώς και θα προβεί σε συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή,
  4. θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του τις εκθέσεις που παρήχθησαν στα πλαίσια του έργου Panoramed INTERREG MED, από τις ομάδες εργασίας στο Παράκτιο Τουρισμό, Θαλάσσια Επιτήρηση και Καινοτομία, καθώς και να ενσωματώσει στην έκθεση, τις πολιτικές προτάσεις, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο,
  5. θα συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Περιφέρειας Κρήτης,
  6. θα παρουσιάσει την «Έκθεση», σε διάφορα στάδια της εκπόνησης της (π.χ.: προσχέδιο, ενδιάμεσο προσχέδιο, τελικό) στο (1) Εταιρικό Σχήμα, (2) Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Γραμματεία, (3) Εκπροσώπους των Οριζόντιων και Στρατηγικών έργων του Προγράμματος INTERREG MED, (4) στην εκδήλωση των «Δια μεσογειακών Διαλόγων» (Panoramed Dialogues) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2021.

Ομάδα Έργου ΕΛΙΑΜΕΠ:

Αλέκος Κρητικός

Αθηνά Μαρκαντώνη

Βασιλική Βορροπούλου

Εταίροι:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφέρεια Κρήτης