Οι διαδοχικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και του Covid-19 κατέστησαν ξεκάθαρη την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου αστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας​. ​

Στο πλαίσιο του πρώτου χρόνου λειτουργίας του προγράμματος δημιουργήθηκε ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής cchub.eu

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (ΚΚΑ) είναι μία σύμπραξη τριών φορέων διεθνούς εμβέλειας: του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Resilience Cities Catalyst (RCC), του ιδρύματος The Democracy and Culture Foundation (DCF) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Ο Κόμβος λειτουργεί ως μια Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ). Το ΕΛΙΑΜΕΠ υποστηρίζει τον Κόμβο μέσω των συμβούλων, ερευνητών και των ασκούμενων φοιτητών του.

Ο Κόμβος δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού, στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην επίτευξη της ανθεκτικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας ποικίλες δράσεις, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους δρώντες και εν τέλει στην κοινωνία.

Βασική επιδίωξη του Κόμβου είναι να χαρτογραφήσει να αναδείξει και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την επίτευξη του πράσινου μετασχηματισμού και της ανθεκτικότητας. Παράλληλα διευκολύνει τη μεταξύ τους διασύνδεση και ενισχύει τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα.

Οι προκλήσεις της εποχής μας ασφαλώς, πρέπει να αντιμετωπιστούν με γνώμονα την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, συνεπώς η κοινωνία οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά την πράσινη μετάβαση. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος δράσης είναι να κτιστούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής και των πολιτών. Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής έρχεται να συμβάλλει σε αυτό το ζητούμενο, παρέχοντας τα αναγκαία εφόδια, αλλά και ίσες ευκαιρίες, στους πολίτες και τους φορείς, όλων των επιπέδων, προκειμένου να αναλάβουν συντονισμένα δράση.

Ο Κόμβος στοχεύει με τη δραστηριότητά του να:

  1. Συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας και στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας (one-stop shop).
  2. Επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μετασχηματισμού και προγραμμάτων ανθεκτικότητας σε πόλεις σε όλη τη χώρα και σε δεύτερο χρόνο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  3. Ενημερώσει και να εκπαιδεύσει νέες και νέους σχετικά με την πράσινη εργασία, με έμφαση σε εκείνες και εκείνους που κατοικούν σε ευάλωτες περιοχές.
  4. Βοηθήσει στη δημιουργία μίας διασυνδεδεμένης κοινότητας, η οποία θα αναπτύξει δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η διαδικτυακή Πλατφόρμα αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής. Είναι ένα δυναμικό, διαδραστικό εργαλείο που  συγκεντρώνει, σε ένα σημείο (one stop shop), δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικούς δρώντες, δηλαδή από τους 332 δήμους της χώρας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργώντας γνώση μέσω της αξιοποίησης τους.

Οι συμμετέχοντες, φορείς και πολίτες, καταχωρούν αυτόνομα δεδομένα, δράσεις και εκδηλώσεις. Συγχρόνως, ενημερώνονται για τις εξελίξεις, πληροφορούνται για χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται. Επίσης, μέσω της Πλατφόρμας παρέχεται  τεχνογνωσία και διεθνείς πρακτικές, σχετικά με την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα.

Η χαρτογράφηση, που πραγματοποιείται από ερευνητές και μέσω της αυτόνομης καταχώρισης δεδομένων συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό, τα οποία φιλοξενούνται στο διαδραστικό περιβάλλον της Πλατφόρμας. Μέσω των εργαλείων και των εφαρμογών της, η Πλατφόρμα εστιάζει στη δυνατότητα ζωντανής σύγκρισης στοιχείων, που αφορούν σε ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και λαμβάνονται σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι προγράμματος:

Democracy & Culture Foundation (DCF)

Resilient Cities Catalyst (RCC)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Νέα και Media

Στον Κόμβο Κλιματικής Αλλαγής και στην Lioncode το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές/Πράσινη μετάβαση»

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής διοργανώνει συζήτηση για τον υπερτουρισμό στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2023