Έναρξη του νέου έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων»

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ που συμμετέχουν στο νέο έργο «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» συναντήθηκαν με ερευνητές από το Fafo Institute for Labor and Social Research (Fafo), εταίρο του έργου από τη Νορβηγία, για την επίσημη έναρξη του έργου και συζήτηση του προγράμματος εργασίας και της μεθοδολογίας.

Tο έργο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, επωφελείται από την υποστήριξη της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας μέσω των επιχορηγήσεων ΕΟΧ, στο πλαίσιο του στόχου τους για συνεργασία για μια ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Αντικείμενο του έργου είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς εργασίας και να εξετάσει τα κύρια εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των νέων σε αυτή, δίνοντας έμφαση στη διάσταση του φύλου. Δεδομένου ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την αγορά εργασίας σε όλες τις χώρες, οι ερευνητές θα διερευνήσουν επίσης τον αντίκτυπό της στη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το έργο θα επιδιώξει να διατυπώσει κατάλληλες προτάσεις πολιτικής σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συστάσεων για τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων που σχετίζονται με το φύλο. Το έργο θα επιδιώξει επίσης να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών από τη Νορβηγία, καθώς και από άλλες σκανδιναβικές χώρες, μέσω της συνεργασίας του ΕΛΙΑΜΕΠ με το Fafo.