Το EUYouthHub και οι Young European Federalists Αθήνα – Πειραιά συνδιοργάνωσαν για τα μέλη τους συζήτηση τύπου World Café με θέμα τη δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη του ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ την εισαγωγική εισήγηση παρέθεσε ο Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες προκειμένου να συζητήσουν επί δύο επιμέρους θεματικών: τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημοκρατία εντός της ΕΕ, και τις θεσμικές ισορροπίες στη διαδικασία δημοκρατικής διακυβέρνησης εντός της ΕΕ και των κρατών μελών. Θα συνταχθεί σχετική αναφορά, στην οποία θα καταγραφούν οι ιδέες, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των συμμετεχόντων, η οποία θα μεταφορτωθεί στην Πλατφόρμα της Διάσκεψης.