Στις 7 και 13 Απριλίου 2023, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε δυο εξειδικευμένα σεμινάρια για Δημόσιους Υπαλλήλους στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα σεμινάρια ανέλυαν βασικές έννοιες της Δημόσιας Πολιτικής, με έμφαση στα στάδια παραγωγής, υλοποίησης και αξιολόγησής της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σεμινάριο πραγματοποίησε ο καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, και Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) έχει ως στόχο την ενίσχυση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με έναν ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο.