Στις 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου «Breaking silos, promoting young TCN women’s access to targeted vocational training and labor market opportunities through social economy – MOMENTUM of Cooperation», η Cheryl Novak εκπροσώπησε το ΕΛΙΑΜΕΠ και συμμετείχε σε ομάδα εργασίας που φιλοξενήθηκε από τον βασικό εταίρο του έργου, το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η παρουσίαση του έργου MOMENTUM και η διερεύνηση τρόπων προώθησης της δημιουργίας τοπικών δικτύων ενδιαφερομένων φορέων.

Το έργο MOMENTUM θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο του 2022 έως το 2024 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο χρηματοδότησης AMIF και έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών στην επαγγελματική εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό. Αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη βελτίωση της συνεργασίας διαφόρων φορέων και οργανισμών που έχουν σημαντικό ρόλο ή σχετίζονται με τον εν λόγω στόχο.