Στις 5-6 Οκτωβρίου 2023, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου MIrreM (Μέτρηση της παράτυπης μετανάστευσης και σχετικές πολιτικές) που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι εταίρος στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, το οποίο αναλύει τις πολιτικές που ορίζουν την παρατυπία των μεταναστών, τις ανάγκες και τη χρήση δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και αξιολογεί τις υπάρχουσες εκτιμήσεις και στατιστικούς δείκτες για την παράτυπη μετανάστευση σε όλες τις 20 χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών.