Η Εμμανουέλα  Δούση και η Ilaria Espa συμμετείχαν με κεφάλαιό τους με θέμα “Legal indicators as tools to assess the effectiveness of international rules related to the sustainable management of natural resources”, στο νέο Handbook of Sustainable Politics and Economics of Natural Resources, Elgar, 2021, pp. 293-302.

Η μελέτη τους επικεντρώνεται στην έννοια  της αποτελεσματικότητας των διεθνών ρυθμίσεων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξηγεί τη σημασία της ορθής αποτίμησης των διεθνών νομικών ρυθμίσεων κατά την αξιολόγηση της διακυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρήση δεικτών που θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες νομικές πληροφορίες μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή καλύτερης πληροφόρησης για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των διεθνών νομικών ρυθμίσεων και να οδηγήσουν σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Η μελέτη προτείνει τη μεθοδολογία, δίνει παραδείγματα και εντοπίζει τα επόμενα ερευνητικά βήματα.