Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής του Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Καθηγητής Ayhan Kaya συνέγραψαν κεφάλαιο με τίτλο ‘EU Turkey relations on migration: transactional partnership’, στο νέο βιβλίο Turkey and the European Union: Key Dynamics and Future Scenarios , Saatcioglu, B & Tekin, F. (2021) [Nomos Verlagsgesellschaft].