Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο βιβλίο Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry into Law and Policy (επιμέλεια A. Jakubowski, K. Hausler and F. Fiorentini, Brill, 2019) με το κεφάλαιο: «Cultural Heritage and the EU: Legal Competences, Instrumental Policies, and the Search for a European Dimension”.

Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται και ερμηνεύεται η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο ΕΕ. Μελετώνται οι δράσεις της ΕΕ στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς πριν και μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εξετάζεται η «εργαλειοποίηση» της πολιτιστικής κληρονομιάς για την επίτευξη στρατηγικών στόχων της ΕΕ πολιτικής και κοινωνικό-οικονομικής φύσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε εδώ.