| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

CLANDESTINO

Μη Κανονική Μετανάστευση: Μετρώντας το μη μετρήσιμο. Στοιχεία και τάσεις του φαινόμενου στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη στήριξη των πολιτικών και διοικητικών οργανισμών, στην προσπάθεια τους να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν αξιόπιστες πολιτικές στο θέμα της μη κανονικής μετανάστευσης.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι η Αγγλική, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας  και οι αναλύσεις  είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος CLANDESTINO.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  1. να καταγράψει τα στοιχεία και εκτιμήσεις που αφορούν στην μη κανονική μετανάστευση (πληθυσμούς και ροές) σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ,
  2. να αναλύσει συγκριτικά αυτά τα στοιχεία,
  3. να εξετάσει τα ηθικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και εκτιμήσεων καθώς και την χρήση αυτών,
  4. να προτείνει μια νέα μέθοδο για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των στοιχείων και εκτιμήσεων που αφορούν στην μη κανονική μετανάστευση στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα θα επιτελέσει τους παραπάνω στόχους σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία στη νότια Ευρώπη, Ολλανδία, Βρεττανία, Γερμανία και Αυστρία στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία στην Κεντροανατολική Ευρώπη). Επίσης το πρόγραμμα θα εξετάσει το θέμα της διερχόμενης μετανάστευσης σε χώρες και περιοχές που χρησιμοποιούνται σαν «ενδιάμεσοι σταθμοί» των παράτυπων μεταναστών που οδεύουν προς κάποια χώρα της ΕΕ. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την περίπτωση της Τουρκίας, της Ουκρανίας και μιας από τις χώρες της νότιας Μεσογείου. Όπου είναι σημαντικό θα εξετάσουμε και το θέμα της εύκολης μετατροπής του καθεστώτος διαμονής/εργασίας του/της μετανάστη/τριας από νόμιμο σε παράτυπο ή και το αντίστροφο.

Το πρόγραμμα έχει έξι εταίρους, εκ των οποίων τέσσερεις είναι Πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, ένας είναι κέντρο σχεδιασμού πολιτικής και ένας είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Οι πρώτοι πέντε εταίροι (στην Αυστρία, Βρεττανία, Γερμανία, Ελλάδα και Πολωνία) εστιάζουν την εργασία τους στην εμπειρική και θεωρητική έρευνα τόσο στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους όσο και έμμεσα σε άλλες χώρες μέσω της επιλογής και επίβλεψης ειδικών επιστημόνων στις χώρες αυτές. Η μη κυβερνητική οργάνωση που συμμετέχει στο πρόγραμμα εστιάζει το έργο της στην οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων σε εθνικό, τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν σκοπό την διάδοση των ευρημάτων του προγράμματος και την συζήτηση τους με τους εξω-ακαδημαϊκούς φορείς.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιιο, Θεματική προτεραιότητα 8.1, Έρευνα που αφορά στις Δημόσιες Πολιτικές. Επιστημονική υποστήριξη των πολιτικών αυτών.

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2007 – 21 Αυγούστου 2009
Συντονιστής του Προγράμματος: ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου και Δρ. Θάνος Μαρούκης

Κατεβάστε την μπροσούρα του προγράμματος (PDF)

Επικοινωνία
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α, ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Θάνος Μαρούκης, Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ
Daria Lazarescu, βοηθός ερευνήτρια

Συμμετέχοντες Εταίροι

Partner 1 – Coordinator
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Senior Research Fellow
Δρ. Θάνος Μαρούκης, Research Fellow
ΕΛΙΑΜΕΠ
Βασ.Σοφίας 49
Αθήνα 10676, Ελλάδα
Tel: +30 210 7257110-1
Fax: +30 210 7257114
www.eliamep.gr

Partner 2
Prof. Krystyna Iglicka
The Institute for Social Studies, University of Warsaw
Center for International Relations, Warsaw,
Poland
Krystyna Iglicka Okolska
www.csm.org.pl

Partner 3
Dr. Dita Vogel
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)
Director: Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Programme/Unit: Migration Research Group (MRG)
Heumhuder Str. 71
20148 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-340576-552
Fax: +49-40-340576-776
www.hwwi.org

Partner 4
Dr Franck Düvell,
Senior Researcher
Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS)
University of Oxford
58 Banbury Road
Oxford OX2 6QS
UK
Tel: + 44 (0) 1865 284980
Fax: +44 (0) 1865274718
www.compas.ox.ac.uk

Partner 5
Mr. Albert Kraler
Dr. Michael Jandl
Senior Research Officer
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Gonzagagasse 1, A-1010 Wien, Austria
Tel: +43-1-504 46 77-41
Fax: +43-1-504 46 77-75
www.icmpd.org

Partner 6
Michele LeVoy
PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussels Belgium
Tel: +32/2/274.14.39
Fax: +32/2/274.14.48
e-mail: info@picum.org
www.picum.org

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »