| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Ερευνητικές δραστηριότητες στη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση

ruby photoΕρευνητική Ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε Θέματα Μετανάστευσης

Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου,  κα Έντα Γκέμι, Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, κα Μικαέλα Μαρούφωφ, κα Μαρίνα Νικόλοβα.

Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα

Το  ΕΛΙΑΜΕΠ και οι ερευνήτριες Έντα Γκέμι και Μαρίνα Νικόλοβα έχουν οριστεί ως εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα του Ερευνητικού Προγράμματος MIPEX 2015: «Πολιτικές ένταξης: Ποιος επωφελείταιΗ ανάπτυξη και η χρήση δεικτών στη συζήτηση για την ένταξη». Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) και το Migration Policy Group (MPG).

Οι ερευνήτριες Έντα Γκέμι και Μαρίνα  Νικόλοβα και το  ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν οριστεί ως εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα στον  ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών ήδη από το 2010. Η οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ιστοχώρου για την Ένταξη συντονίζεται από το Migration Policy Group (MPG) στις Βρυξέλλες.

Από το 2010, η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου έχει επίσης οριστεί ως ανταποκρίτρια της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ για την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα  Διεθνούς Μετανάστευσης που συντάσσει κάθε χρόνο την έκθεση International Migration Outlook.

Η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου (με τη συνεργασία της ερευνήτριας κας Μικαέλας Μαρούφωφ) ήταν επίσης οι εθνικοί ανταποκριτές για την Ελλάδα στο Δίκτυο Εμπειρογνώμων σε θέματα Μετανάστευσης, Εργασίας και Κοινωνικής Ένταξης (LINET) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) (2010-2012).

Μη Νόμιμη Μετανάστευση

Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα μετανάστευσης ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2012 ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες (IRMA). Η μελέτη χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας μέσω του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ και θα διαρκέσει 36 μήνες. Η έρευνα αυτή επιδιώκει να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα πολιτικής:

  • Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις των (δυνητικά ή ήδη) παράτυπων μεταναστών;
  • Κατά συνέπεια, γιατί κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από άλλες;

Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ πρόσφατα ολοκλήρωσε μια μελέτη σχετικά με τη μεταχείριση των παράτυπων μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, την οποία συντόνισε ο Δρ Θάνος Μαρούκης με συμμετοχή των Μαρίνα Νικόλοβα,  Κλεοπάτρα Γιουσέφ, Αγγελική Δημητριάδη,  Δέσποινα Συρρή και Μικαέλα Μαρούφωφ. Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτούνταν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Fundamental Rights Agency, FRA) εστίασε στα Ελληνοτουρκικά και τα Κυπριακά θαλάσσια σύνορα, καθώς και στα Βουλγαροτουρκικά και Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Η μελέτη που αφορά τα θαλάσσια σύνορα, με τίτλο Fundamental rights at Europe’s southern sea borders, δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2013.

Νέες Δημοσιεύσεις!

Στα νέα βιβλία σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση που βασίζονται σε προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται τα:

Triandafyllidou, A. (ed) (2013) Irregular Migrant Domestic Workers in Europe: Who Cares?, Aldershot: Ashgate. Με τη συμμετοχή της Μικαέλας Μαρούφωφ και Θάνου Μαρούκη.

Το βιβλίο προσφέρει μια συγκριτική ανάλυση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών που απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Το βιβλίο συζητά τις σχέσεις φύλου, μετανάστευσης, φροντίδας και πολιτικών πρόνοιας στην Ευρώπη.

Triandafyllidou, A. and Maroukis, T. ( 2011) Migrant Smuggling: Irregular Migration from Asia and Africa to Europe. Λονδίνο: Palgrave.

Το βιβλίο μελετά το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης μεταναστών σ’όλη τη Μεσόγειο. Εξετάζει τα μονοπάτια της μη νόμιμης μετανάστευσης από την υποσαχάρια Αφρική προς την Ισπανία και την Ιταλία. Αναλύει λεπτομερώς το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης μεταναστών εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαδρομές από την Αφρική και την Ασία μέσω της Τουρκίας στην Ελλάδα. Το βιβλίο ερευνά το κατά πόσο η παράνομη διακίνηση μεταναστών συνιστά μια επιχείρηση ή μια κοινωνική διεργασία, η οποία σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα των χωρών καταγωγής και διέλευσης.

Triandafyllidou, A. (ed) Circular migration between Europe and its Neighbourhood: Choice or Necessity? Oxford: Oxford University Press, published on 24 August 2013.

Το βιβλίο αυτό αναλύει θεωρητικά και εμπειρικά το φαινόμενο της κυκλικής μετανάστευσης μεταξύ χωρών ΕΕ και τρίτων χωρών, παρουσιάζοντας τα πρωτότυπα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος METOIKOS.

Κοινωνική Ενσωμάτωση και Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας

Από το Δεκέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στην υλοποίηση του Έργου 4.1α./2011: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών», με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Ταμείου Ένταξης. Ο βασικός στόχος του Έργου ήταν η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών/ επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα MOVEACT που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2013 και αφορούσε την κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών που μεταναστεύουν εντός της ΕΕ. Η έρευνα συγκρίνει τις διεργασίες κοινωνικής και πολιτικής ένταξης όσων έχουν μετακινηθεί για λόγους αναψυχής-(π.χ. οι Γερμανοί ή οι Βρετανοί κινούνται προς τη νότια Ευρώπη για να αλλάξουν τρόπο ζωής) έναντι των οικονομικών μεταναστών (π.χ. Ρουμάνοι και Βούλγαροι, οι οποίοι μεταναστεύουν για την εύρεση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης και μιας καλύτερης ζωής.)

Νέες Δημοσιεύσεις!

Triandafyllidou, A. and Gropas, R. (eds) European Immigration: A Sourcebook, second expanded edition, Aldershot: Ashgate, to appear in February 2014.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού προέρχεται από το πρόγραμμα POLITIS, που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2004-2007. Η τωρινή έκδοση καλύπτει τα 28 κράτη μέλη και αναλύει θεωρητικά και συγκριτικά το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Triandafyllidou, A. Modood, T. and Meer, N. (2011) (eds) European Multiculturalisms: Cultural, Religious and Ethnic Challenges. Edinburgh: EdinburghUniversity Press.

Το βιβλίο για την Ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα αντλεί τα δεδομένα του από το ερευνητικό πρόγραμμα EMILIE, το οποίο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009. Το EMILIE διερεύνησε νομικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές προκλήσεις που εγείρει η πολιτιστική και θρησκευτική διαφορετικότητα που πηγάζει από την μετανάστευση σε εννέα χώρες της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος EMILIE.

Triandafyllidou, A. (2010) Muslims in 21st Century Europe. Structural and Cultural Perspectives  – διαθέσιμο σε μορφή paperback.

Πολιτικές ένταξης

Οι ερευνήτριες Δρ Ντία Αναγνώστου και Άννα Κανδύλα και το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ASSESS  (Αξιολογώντας τα μέτρα για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων μεταναστών) που θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την ένταξη των μεταναστών. Ειδικότερος στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κοινών προτύπων ένταξης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρωπων (trafficking).

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  Ενημερωτικό Δελτίο ELIAMEP Times
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »