| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο “Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings (INTEGRA-TRAIN)”

movact Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο “Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings” χρηματοδοτούμενο από το «Asylum, Migration and International Fund».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου με επί τόπου εργασία πλήρους απασχόλησης και συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από τις αρχές του 2017 και για 24 μήνες.

Σημειώνεται ότι για την προαναφερθείσα θέση είναι απαραίτητη η δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής εκτός έδρας εάν αυτό κριθεί σκόπιμο βάσει του προγράμματος υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος

Αντικείμενο εργασίας

Συμμετοχή στις συναντήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια του έργου

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων με θέμα την ένταξη των γυναικών μεταναστών

Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή αναφορών

Προετοιμασία παραδοτέων

Οργάνωση δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Προετοιμασία οικονομικού απολογισμού και εκθέσεων προόδου του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

–                 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτικές, ή κοινωνικές επιστήμες.

–                 Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών έργων και στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών, και επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών.

–                 Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης.

–                 Άριστη γνώση Η/Υ, λογισμικού wordpress και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.

–                 Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο).

–                 Αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων στην ανάλυση πολιτικών ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

–                 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία

Κατάθεση δικαιολογητικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ‘INTEGRA’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         μια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

·         το βιογραφικό τους σημείωμα  (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)

·         Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές)

·         Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), άλλως υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν άμα προχωρήσουμε σε συνεργασία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5 Ιανουαρίου 2017

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »