Το ΕΛΙΑΜΕΠ ανακοινώνει πως για ακόμη μία χρονιά προτίθεται να λειτουργήσει ως «φορέας υποδοχής» για ατομικές υποτροφίες που θα δοθούν σε ερευνητές στο πλαίσιο του «Marie Sklodowska- Curie Actions- Individual Fellowships». Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020) και η προκήρυξή τους αναμένεται να ανακοινωθεί στις 11 Απριλίου 2019 (MSCA-IF-2019).

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού τίτλου που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, καθώς και μία σύντομη περιγραφή της ερευνητικής τους ιδέας (max μία σελίδα) έως τις 30 Ιουνίου 2019, στο email development@eliamep.gr. Στο ίδιο email οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουν τις δημοσιεύσεις τους.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως οι αιτήσεις των ερευνητών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται με κάποια από τις ερευνητικές περιοχές του ΕΛΙΑΜΕΠ (θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας). Οι αιτήσεις- οι οποίες ιδανικά θα πρέπει να διαπνέονται από το στοιχείο της διεπιστημονικότητας και κινητικότητας- θα αξιολογηθούν από κάποιον αναλυτή του ΕΛΙΑΜΕΠ και οι ερευνητές θα ενημερωθούν άμεσα για την πορεία της αίτησης τους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, οι ερευνητές θα ξεκινήσουν την προετοιμασία της πρότασης, που θα υποβληθεί στην Ευρωπαική Επιτροπή μέχρι την προθεσμία της προκήρυξης (11η Σεπτεμβρίου 2019), σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ.  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για δυο κατηγορίες Ατομικών Υποτροφιών: Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (European Fellowships) που αφορούν τη φιλοξενία του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 χρόνια και Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships) που αφορούν τη φιλοξενία του ερευνητή σε φορέα τρίτης χώρας (όπως Αμερική) για 1-2 χρόνια, και επιστροφή του στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 χρόνο. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο ερευνητής μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondments) σε φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης.

Το προφίλ των ερευνητών

Οι υποψήφιοι ερευνητές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν (1) χρόνο μέσα στην τελευταία τριετία, και πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα 14/09/2016-14/09/2019 (γενικός κανόνας κινητικότητας/mobility rule).

Η εξειδίκευση του ΕΛΙΑΜΕΠ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν φορέας υποδοχής σε 3 έργα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Curie. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενεί το έργο “REPLICIAS– Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje” και θα φιλοξενήσει το έργο με τίτλο “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.