Το EU Youth Hub (https://euyouthhub.org) είναι μία αυτόνομη εθελοντική ομάδα νέων, η οποία λειτουργεί ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και λειτουργεί με την υποστήριξη και υπό την επίβλεψη αυτού. Έχει διεξάγει πλήθος δράσεων (World Café, διττοί λόγοι, podcasts, συνεντεύξεις, κλπ.) και έχουν συμμετάσχει σε αυτό πρισσότερα από 50 μέλη έως τώρα.

Το EU Youth Hub προσκαλεί όσα άτομα ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενο βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως 25 Οκτωβρίου 2022, 23.59. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ηλικία μεταξύ 18 και 33 ετών και ενδιαφέρον επί Ευρωπαϊκών θεμάτων. 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.