Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 1ης Συνέλευσης Νέων για την Κλιματική Αλλαγή με τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 5 και 6 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο του έργου «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών» (Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) – ARSINOE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Horizon 2020).

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η εξοικείωση των νέων σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η διαμόρφωση ενός Πράσινου Συμφώνου για την Αθήνα (Local Green Deal), στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σκοπός είναι οι φοιτητές να συζητήσουν και να διατυπώσουν ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες:

  • θα μετρήσουν το ετήσιο ανθρακικό αποτύπωμά τους,
  • θα καταγράψουν την τρωτότητα της περιοχής της Αθήνας (Δήμος Αθηναίων) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής στις επιπτώσεις αυτές,
  • θα διαπραγματευτούν, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα λάβουν από κοινού αποφάσεις και θα διαμορφώσουν ένα Πράσινο Σύμφωνο για την Αθήνα στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών.

Με σκοπό την προετοιμασία των προτάσεων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, πριν από τη Συνέλευση Νέων (Youth Assembly) θα τους αποσταλεί λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό (Οδηγός Μελέτης), το οποίο θα περιλαμβάνει την αναγκαία επιστημονική πληροφόρηση, καθώς και τους κανόνες της συζήτησης, διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους και το Πράσινο Σύμφωνο για την Αθήνα σε επιστήμονες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης.

Κύριοι άξονες της συζήτησης

  • Αθήνα και κλιματική αλλαγή: Πόσο και πως συμβάλλει η περιοχή της Αθήνας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου;
  • Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα και τρωτότητα.
  • Μέτρα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα: Επιτυχημένα παραδείγματα, αδυναμίες και προκλήσεις.
  • Πώς οι νέοι μπορούν να συνεισφέρουν στη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;
  • Προτάσεις πολιτικής και δράσεις για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα.

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Το έντυπο συμμετοχής είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Μαρτίου 2022, στις 23:59 ώρα Ελλάδος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι αιτούντες/αιτούσες θα ειδοποιηθούν για την πορεία της αίτησής τους μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν καταχωρίσει, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022. Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, ώστε να τους αποσταλεί ο Οδηγός Μελέτης και περαιτέρω οδηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ARSINOE είναι διαθέσιμες εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Ομάδα της Συνέλευσης Νέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]