Το ΕΛΙΑΜΕΠ προσκαλεί αιτήσεις για έναν/μία Κύριο/α Ερευνητή/τρια ή Eρευνητή/τρια μερικής απασχόλησης. Θα αναλάβει Υπεύθυνος/η του «Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας» και θα κατέχει την «Ερευνητική Έδρα Σταύρος Κωστόπουλος» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΣΥΜΒΑΣΗ

O καθορισμένος χρόνος αρχίζει από τον Σεπτέμβριο του 2021. Η θέση προσφέρεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ή περισσότερα έτη.

ΑΜΟΙΒΗ

Θα εξαρτηθεί από τα προσόντα της υποψηφιότητας που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο/Η (Κύριος/α) Ερευνητής/τρια αναμένεται να:

 • Συνεργαστεί με τον Γενικό Διευθυντή στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων του «Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας» και τη διεξαγωγή έρευνας πολιτικής. Καλείται επίσης να συγγράψει κείμενα πολιτικής σχετικά με την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.
 • Γράφει άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης και να συμβάλει στη διαδικασία εύρεσης επιχορηγήσεων, μέσω και της υποβολής ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση νέων ερευνητικών έργων.
 • Λειτουργήσει ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Παρατηρητηρίου.
 • Συμμετέχει ως συντονιστής ή ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα που έχει αναλάβει το Παρατηρητήριο.
 • Αναλάβει τον συντονισμό και λειτουργία της Ερευνητικής Έδρας «Α. Γ. Λεβέντης» που λειτουργεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ με εστίαση σε θέματα ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου.
 • Θα αξιολογεί κείμενα σχετικά με το επιστημονικό του αντικείμενο, προς δημοσίευση στη σειρά εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Έχει την ευθύνη ανανέωσης και επικαιροποίησης του περιεχομένου της ενότητας του Παρατηρητηρίου στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της εβδομαδιαίας ενότητας In Focus.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Συντονίζει και να συμβάλλει στην προώθηση και διάδοση των πορισμάτων των ερευνητικών δημοσιεύσεων και των κειμένων πολιτικής αλλά και γενικότερα του έργου του Παρατηρητηρίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις οικονομικές επιστήμες ή την πολιτική οικονομία, με έμφαση, κατά προτίμηση στην οικονομία, θεσμούς και διακυβέρνηση της ΕΕ/ΟΝΕ.
 2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.
 3. Να διαθέτει επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας σε θεματικές συναφείς με το έργο του Παρατηρητηρίου (ορισμένες εκ των οποίων στα αγγλικά).
 4. Να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής ή / και την παραγωγή ερευνητικών κειμένων.
 5. Να διαθέτει άριστη δυνατότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “CrisisObs_SRF_21”, και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πως η εργασιακή και ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων συνδέεται με τη θέση και πως οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανταποκριθούν στην περιγραφή των καθηκόντων.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με ιδιαίτερη αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής.
 • Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας.
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (και στα αγγλικά).

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα προσκληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.